{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Amstelwijck Businesspark

Laan van Barcelona 600
3317DD Dordrecht
€ 220,- per m²

€ 220,- per m²
A
, , ,

Amstelwijck Businesspark

Algemeen 

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies),

De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

De gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op Businesspark Amstelwijck en biedt de volle eigendom van die grond ter verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen vestigen in het gebied.

Beschikbare bouwkavels Kantoorruimte

Totaal ca. 31.853 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 445 m² kantoorruimte


Kavels Kantoorontwikkeling

Plot

Oppervlakte

Status

Totaal

A4

  2.983 m²

Beschikbaar

   2.983 m²

A’4

  2.595 m²

Beschikbaar

   2.595 m²

D

  7.890 m²

Beschikbaar

   7.890 m²

K

18.385 m², vanaf 445 m² excl. mandelige weg

Beschikbaar

 18.385 m²

Totaal

 31.853


Beschikbare bouwkavels Bedrijfsgebouwen

Totaal ca. 26.343m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 828 m² bedrijfsruimte.

Kavels Bedrijfsruimte ontwikkeling

Plot

Oppervlakte

Status

Totaal

E1

  2.217 m²

Beschikbaar

   2.217 m²

F

12.105 m², vanaf 828 m² excl. mandelige weg.

Beschikbaar

 12.105 m²

G

  2.832 m²

Beschikbaar

   2.832 m²

H

5.019 m²

Beschikbaar

   5.019 m²

I-A

2.193 m²

Beschikbaar

   2.193 m²

J8:

1.977 m²

Beschikbaar

   1.977 m²

Totaal

 26.343


Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de keuze van een bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 per m², vrij op naam, exclusief BTW.

BTW belast
Ja.

Datum van oplevering
In overleg, merendeel van de kavels kunnen per direct worden uitgegeven.

Bestemming
Bestemmingsplan: 'Amstelwijck‘
Enkelbestemming bouwplots A, D en K: 'Kantoor-1‘
Enkelbestemming bouwplots E, F, G, H, I en J:
'Kantoor-2'

Omschrijving

Algemeen

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies), De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven die op zoek zijn naar kantoorruimte of voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

De gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op Businesspark Amstelwijck en biedt de volle eigendom van die grond ter verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen vestigen in het gebied.

Ontwikkelingen op en nabij Businesspark Amstelwijck

In het voorjaar van 2018 is er op de kavel tussen Alphatron en Tokheim aangevangen met de bouw van een duurzaam gebouw voor civiele aannemer Besix Nederland. Het nieuwe kantoor van Besix Nederland omvat circa 1.800 m² kantoorruimte voor circa 80 medewerkers. Besix Nederland verhuist vanuit Barendrecht naar Businesspark Amstelwijck.

In de tweede helft van 2018 start Rijkswaterstaat met het aanpassen van de verbinding N3 op de A-16. Er is nu sprake van een ongelijkvloerse kruising met meerdere sets stoplichten en deze zal worden vervangen voor een kwart klaverblad. Verkeer dat van de N3 richting het zuiden wil, hoeft na aanpassing niet meer te kruisen met tegemoetkomend verkeer vanuit de Hoekse Waard, waardoor de gehele doorstroming verbetert.

Kadastrale aanduiding

Gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 117, 371, 710, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1337, 1982, 2082, 2100, 2425 en 2426, tezamen groot 13 hectare 88 are en 5 centiare.

Beschikbare bouwkavels

Plot A-4 en A-4: Ca. 5.578 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)

Plot D: Ca. 7.890 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)

Plot E-1: Ca. 2.217 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot F: Ca. 12.105 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot G: Ca. 2.832 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot H: Ca. 5.019 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot I-a: Ca. 2.193 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot J-8: Ca. 1.977 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot K: Ca. 18.385 m²  bouwgrond - Beschikbaar (K1)

De met een (*) gemarkeerde kaveloppervlakte is exclusief een nader te bepalen deel mandelige weg

Voormelde oppervlakten zijn indicatief en zijn gebaseerd op een verkavelingstekening van de gemeente Dordrecht. Na aankoop zal in eerste instantie een administratieve grens worden toegekend en zal definitieve uitmeting door de dienst van het kadaster en Openbare Registers plaatsvinden.

Bestemmingsplan

Alle nog beschikbare percelen vallen bij de gemeente Dordrecht binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Amstelwijck’, vastgesteld bij Raadsbesluit op 19 april 2011. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de bouwplots A, D en K “Kantoor-1”. De voor “Kantoor-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de overige bouwplots E, F, G, H, I en J “Kantoor-2”. De voor “Kantoor-2” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bedrijven;
c) ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang’; een kinderdagverblijf;
d) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5.

Uit de specifieke gebruiksregels van beide enkelbestemmingen valt verder op te maken:

- Bouwwerken dienen te worden gerealiseerd
   binnen het bouwvlak.

- Toegestaan zijn gebouwen én bouwwerken geen
   gebouw zijnde;

- De maximale bouwhoogte bedraagt volgens de
   plankaart 20 meter voor de meeste plots, met
   uitzondering van de plots E, F en G waar de
   maximale bouwhoogte 25 meer bedraagt;

- Erfafscheidingen mogen maximaal 2 meer hoog
   zijn;

- Lichtmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;

- Vlaggenmasten mogen maximaal 9 meter hoog
   zijn;

- Antennemasten op of aan een gebouw mogen
   maximaal 5 meter hoger zijn dan de
   gebouwhoogte;

- Overige antennemasten mogen maximaal 12
   meter zijn;

- Reclamemasten ten behoeve van de naams-
   aanduiding mogen maximaal 12 meter zijn;

- Overige bouwwerken die geen gebouw zijn,
   mogen maximaal 4 meter hoog zijn.

- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2”
   dient minimaal 30% van een vestiging te worden
    gebruikt als kantoor (daarmee mag maximaal
   70% van een vestiging worden gebruikt voor
   andere doeleinden dan kantoor)

- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2” zijn
   bedrijfsactiviteiten uitsluitend toegestaan in de
   categorieën 1 tot en met 3 van de Staat van
   Bedrijfsactiviteiten.

Eisen omtrent verkaveling, situering en afmetingen van bebouwing, indien noodzakelijk naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders, worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Masterplan Amstelwijck december 2007.

De plattegrond van het hele gebied is te lezen als een bloem (middencirkel in de rotonde) met aangrenzende bladeren. Ieder blad wordt vervolgens begrensd door een groene rand, waarmee parkeren grotendeels aan het zicht wordt onttrokken.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de in de bijlage bijgevoegde exemplaar van Masterplan 2007.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 1 januari 2018.

Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de keuze van een bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 p/m², vrij op naam en exclusief BTW.

Fiscaal regime BTW

Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, welke wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting

Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Datum van oplevering

Afhankelijk van de keuze van de bouwkavel is het merendeel van de kavels direct voor uitgifte beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop zijn van toepassing de verkoopvoorwaarden Bouwgrond Businesspark Amstelwijck. Deze verkoopvoorwaarden zijn als losse bijlagen verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

Voor het terrein is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dit beeldkwaliteitsplan is als losse bijlage verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Voorkeur voor huur

Gemeente Dordrecht heeft de wens om kavels eigendom te verkopen op Businesspark Amstelwijck. Verkoper is echter bekend met het feit dat sommige bedrijven hun huisvesting liever niet zelf bouwen of niet in eigendom willen verkrijgen.

De gemeente staat open voor belangstellenden die zich willen vestigen op Businesspark Amstelwijck maar die een voorkeur hebben van het huren van de locatie.

In laatstgenoemde geval zullen het makelaarsteam en de verkoper in overleg treden met een belegger, ontwikkelaar of ontwikkelende aannemer die een maatwerk ontwikkeling wenst te realiseren ten behoeve van belangstellenden.

In die situatie waarbij het uiteindelijke gebruik bij een huurder komt te liggen, is de aanvangshuurprijs die betaald dient te worden voor het complex mede afhankelijk van de stichtingskosten (koopsom grond vermeerderd met de bouwkosten), de duur van de overeenkomst, de solvabiliteit van de huurder.

We informeren u daar graag nader over.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Richard Goudswaard RT

Agency Offices Rotterdam

Mobiel:  + 31 (0) 6  22016584

Algemeen 

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies),

De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

De gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op Businesspark Amstelwijck en biedt de volle eigendom van die grond ter verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen vestigen in het gebied.

Beschikbare bouwkavels Kantoorruimte

Totaal ca. 31.853 m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 445 m² kantoorruimte


Kavels Kantoorontwikkeling

Plot

Oppervlakte

Status

Totaal

A4

  2.983 m²

Beschikbaar

   2.983 m²

A’4

  2.595 m²

Beschikbaar

   2.595 m²

D

  7.890 m²

Beschikbaar

   7.890 m²

K

18.385 m², vanaf 445 m² excl. mandelige weg

Beschikbaar

 18.385 m²

Totaal

 31.853


Beschikbare bouwkavels Bedrijfsgebouwen

Totaal ca. 26.343m² uitgeefbare grond, in kavels vanaf ca. 828 m² bedrijfsruimte.

Kavels Bedrijfsruimte ontwikkeling

Plot

Oppervlakte

Status

Totaal

E1

  2.217 m²

Beschikbaar

   2.217 m²

F

12.105 m², vanaf 828 m² excl. mandelige weg.

Beschikbaar

 12.105 m²

G

  2.832 m²

Beschikbaar

   2.832 m²

H

5.019 m²

Beschikbaar

   5.019 m²

I-A

2.193 m²

Beschikbaar

   2.193 m²

J8:

1.977 m²

Beschikbaar

   1.977 m²

Totaal

 26.343


Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de keuze van een bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 per m², vrij op naam, exclusief BTW.

BTW belast
Ja.

Datum van oplevering
In overleg, merendeel van de kavels kunnen per direct worden uitgegeven.

Bestemming
Bestemmingsplan: 'Amstelwijck‘
Enkelbestemming bouwplots A, D en K: 'Kantoor-1‘
Enkelbestemming bouwplots E, F, G, H, I en J:
'Kantoor-2'

Omschrijving

Algemeen

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies), De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven die op zoek zijn naar kantoorruimte of voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

De gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op Businesspark Amstelwijck en biedt de volle eigendom van die grond ter verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen vestigen in het gebied.

Ontwikkelingen op en nabij Businesspark Amstelwijck

In het voorjaar van 2018 is er op de kavel tussen Alphatron en Tokheim aangevangen met de bouw van een duurzaam gebouw voor civiele aannemer Besix Nederland. Het nieuwe kantoor van Besix Nederland omvat circa 1.800 m² kantoorruimte voor circa 80 medewerkers. Besix Nederland verhuist vanuit Barendrecht naar Businesspark Amstelwijck.

In de tweede helft van 2018 start Rijkswaterstaat met het aanpassen van de verbinding N3 op de A-16. Er is nu sprake van een ongelijkvloerse kruising met meerdere sets stoplichten en deze zal worden vervangen voor een kwart klaverblad. Verkeer dat van de N3 richting het zuiden wil, hoeft na aanpassing niet meer te kruisen met tegemoetkomend verkeer vanuit de Hoekse Waard, waardoor de gehele doorstroming verbetert.

Kadastrale aanduiding

Gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 117, 371, 710, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1337, 1982, 2082, 2100, 2425 en 2426, tezamen groot 13 hectare 88 are en 5 centiare.

Beschikbare bouwkavels

Plot A-4 en A-4: Ca. 5.578 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)

Plot D: Ca. 7.890 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)

Plot E-1: Ca. 2.217 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot F: Ca. 12.105 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot G: Ca. 2.832 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot H: Ca. 5.019 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot I-a: Ca. 2.193 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot J-8: Ca. 1.977 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)

Plot K: Ca. 18.385 m²  bouwgrond - Beschikbaar (K1)

De met een (*) gemarkeerde kaveloppervlakte is exclusief een nader te bepalen deel mandelige weg

Voormelde oppervlakten zijn indicatief en zijn gebaseerd op een verkavelingstekening van de gemeente Dordrecht. Na aankoop zal in eerste instantie een administratieve grens worden toegekend en zal definitieve uitmeting door de dienst van het kadaster en Openbare Registers plaatsvinden.

Bestemmingsplan

Alle nog beschikbare percelen vallen bij de gemeente Dordrecht binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Amstelwijck’, vastgesteld bij Raadsbesluit op 19 april 2011. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de bouwplots A, D en K “Kantoor-1”. De voor “Kantoor-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de overige bouwplots E, F, G, H, I en J “Kantoor-2”. De voor “Kantoor-2” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bedrijven;
c) ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang’; een kinderdagverblijf;
d) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5.

Uit de specifieke gebruiksregels van beide enkelbestemmingen valt verder op te maken:

- Bouwwerken dienen te worden gerealiseerd
   binnen het bouwvlak.

- Toegestaan zijn gebouwen én bouwwerken geen
   gebouw zijnde;

- De maximale bouwhoogte bedraagt volgens de
   plankaart 20 meter voor de meeste plots, met
   uitzondering van de plots E, F en G waar de
   maximale bouwhoogte 25 meer bedraagt;

- Erfafscheidingen mogen maximaal 2 meer hoog
   zijn;

- Lichtmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;

- Vlaggenmasten mogen maximaal 9 meter hoog
   zijn;

- Antennemasten op of aan een gebouw mogen
   maximaal 5 meter hoger zijn dan de
   gebouwhoogte;

- Overige antennemasten mogen maximaal 12
   meter zijn;

- Reclamemasten ten behoeve van de naams-
   aanduiding mogen maximaal 12 meter zijn;

- Overige bouwwerken die geen gebouw zijn,
   mogen maximaal 4 meter hoog zijn.

- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2”
   dient minimaal 30% van een vestiging te worden
    gebruikt als kantoor (daarmee mag maximaal
   70% van een vestiging worden gebruikt voor
   andere doeleinden dan kantoor)

- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2” zijn
   bedrijfsactiviteiten uitsluitend toegestaan in de
   categorieën 1 tot en met 3 van de Staat van
   Bedrijfsactiviteiten.

Eisen omtrent verkaveling, situering en afmetingen van bebouwing, indien noodzakelijk naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders, worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Masterplan Amstelwijck december 2007.

De plattegrond van het hele gebied is te lezen als een bloem (middencirkel in de rotonde) met aangrenzende bladeren. Ieder blad wordt vervolgens begrensd door een groene rand, waarmee parkeren grotendeels aan het zicht wordt onttrokken.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de in de bijlage bijgevoegde exemplaar van Masterplan 2007.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 1 januari 2018.

Koopsom

De koopsom is afhankelijk van de keuze van een bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 p/m², vrij op naam en exclusief BTW.

Fiscaal regime BTW

Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, welke wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting

Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Datum van oplevering

Afhankelijk van de keuze van de bouwkavel is het merendeel van de kavels direct voor uitgifte beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop zijn van toepassing de verkoopvoorwaarden Bouwgrond Businesspark Amstelwijck. Deze verkoopvoorwaarden zijn als losse bijlagen verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

Voor het terrein is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dit beeldkwaliteitsplan is als losse bijlage verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Voorkeur voor huur

Gemeente Dordrecht heeft de wens om kavels eigendom te verkopen op Businesspark Amstelwijck. Verkoper is echter bekend met het feit dat sommige bedrijven hun huisvesting liever niet zelf bouwen of niet in eigendom willen verkrijgen.

De gemeente staat open voor belangstellenden die zich willen vestigen op Businesspark Amstelwijck maar die een voorkeur hebben van het huren van de locatie.

In laatstgenoemde geval zullen het makelaarsteam en de verkoper in overleg treden met een belegger, ontwikkelaar of ontwikkelende aannemer die een maatwerk ontwikkeling wenst te realiseren ten behoeve van belangstellenden.

In die situatie waarbij het uiteindelijke gebruik bij een huurder komt te liggen, is de aanvangshuurprijs die betaald dient te worden voor het complex mede afhankelijk van de stichtingskosten (koopsom grond vermeerderd met de bouwkosten), de duur van de overeenkomst, de solvabiliteit van de huurder.

We informeren u daar graag nader over.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Richard Goudswaard RT

Agency Offices Rotterdam

Mobiel:  + 31 (0) 6  22016584

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}